Зелена улица 13, Бечеј

САВЕТ РОДИТЕЉА БЕЧЕЈСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Током школске 2019/2020. године у складу са одредбама Минстарства просвете и спорта, формиран је савет родитеља који чине по један представник родитеља из сваког одељења Гимназије Бечеј. Чланови савета родитеља су: Жарић Мила, Чери Хајду Агнеш, Лукић Александра, Бачикин Саша, Лукић Жељка, Стојачић Даниела, Бата Сич Лаура, Тамара Перишић, Сања Бабић Дорословачки, Богларка Талош, Ђуркић Снежана, Борош Леонтије и Флеис Етелка.

 

Савет родитеља радиће на седницама, а планира се следећи програм рада:

Време Програмски садржаји
Септембар -Разматрање извештаја о раду за школску 2018/2019. годину-Разматрање програма рада школе за школску 2019/2020. годину

– Припрема за екскурзије ученика

Децембар -Разматрање предлога о опремању школе опремом и наставним средствима

– Анализа успеха и владања ученика на крају првог квартала и предлог мера за побољшање истих

Јануар -Разматрање извештаја о пословању и годишњег обрачуна за 2019. годину-Разматрање финансијског плана за 2020. годину

-Анализа резултата на крају првог полугодишта и предлог мера за побољшање истих

Април – Анализа успеха и владања ученика на крају другог тромесечја и предлог мера за побољшање истих
Јуни -Анализа резултата на крају другог полугодишта и предлог мера за побољшање истих

-Послови инвестиционог одржавања и набавка наставних средстава и опреме у току распуста

-Сугестије које треба узети у обзир при изради програма рада школе

Август -Разматрање припремљености школе за почетак нове школске године- Анализа рада савета родитеља током школске 2019/2020. год.

– Израда и усвајање плана и програма рада савета родитеља за школску 2019/2020. годину