Зелена улица 13, Бечеј

Ђачки парламент

Гимназија
Бечеј
Број: 73/18
Датум: 05.04.2018. године

На основу одредаба чл.119. став 1 тачка 1 и чл.88.Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“бр.88/17) Школски одбор ГИМНАЗИЈЕ у Бечеју, на својој седници одржаној дана: 05.04.2018.године донео је и прогласио

СТАТУТ
УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
ГИМНАЗИЈЕ

Опште одредбе

Члан 1.
Назив ове организације је „УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ ГИМНАЗИЈЕ У БЕЧЕЈУ“ (у даљем тексту: Парламент).
Седиште Парламента је у Бечеју, Зелена улица бр.13.

Члан 2.
Овим статутом се уређују организација и начин рада Парламента. Парламент је у свом раду самосталан.

Члан 3.
Парламент заступа интересе ученика и учествује у доношењу свих одлука које се непосредно односе на права и обавезе ученика.
Основни задаци Парламента су:
-Помоћ свим ученицима да остваре своја права у школи,
-Давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и Директору школе о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње,
-Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање,
-Разматрање сарадње и односа ученика и наставника,
-Реализација ваннаставних активности,
-Подршка ученицима у остваривању заједничких акција у корист друштва,
-Планирање и извођење акција различитог типа у оквиру школе,
-Сарадња и помоћ са другим појединцима и групама у друштву,
-Подстицање и реализација пројеката за добробит школе и друштва,
-стваривање сарадње са другим сличним организацијама и организацијама које се баве сличним питањима

Чланство

Члан 4.
Парламент чине по два представника из сваког одељења у школи који имају подршку свог одељењског већа.
Мандат чланова Парламента траје једну годину.

Члан 5.
Чланство у Парламенту је добровољно, а може престати одлуком члана, његовог одељења, или Парламента.
Чланови морају да поштују Статут, Пословник о раду и све одлуке Парламента.
Одлука одељења о смени свог представника доставља се Парламенту и мора да садржи потписе више од половине ученика тог одељења.
Парламент може одлучити о смени својих чланова и наложити избор нових чланова, ако члан Парламента не присуствује седницама, не показује интересовање, онемогућава редован рад, или не поштује одлуке Парламента

Члан 6.
Чланство ученика у Парламенту потврђује одељењски старешина уписивањем у дневник имена и презимена представника одељења.

Кворум и одлучивање

Члан 7.
Седница Парламента се може одржати ако јој присуствује више од половине укупног броја чланова Парламента. У противном, председавајући је обавезан да исту седницу одложи и закаже другу у року од седам дана.

Члан 8.
Одлуке се доносе гласањем.
Одлука је донета ако је за њу гласало више од половине присутних чланова Парламента.
Присутни чланови Парламента се морају изјаснити о предлогу одлуке, а могућност уздржавања од гласања није дозвољена.
Ако за решење истог питања има више различитих предлога, председавајући износи на гласање све поједине предлоге оним редоследом којим су предложени.
У случају да два, или више предлога добију исти број гласова, одлуку доноси Председништво Парламента.

Руковођење радом Парламента

Члан 9.
Радом Парламента управљају чланови Руководства у сарадњи са осталим члановима Председништва Парламента.
Мандат чланова Руководства и Председништва Парламента траје једну годину, а број мандата није ограничен.

Члан 10.
Руководство Парламента чине три члана: председник, подпредседник и секретар, а бирају се на првој седници Парламента у текућој школској години и не могу бити ученици прве године.

Члан 11.
Дужности председника су да сачини предлог дневног реда, сазива седнице, руководи седницама и стара се о обезбеђењу реда на седницама Парламента, да присуствује седницама Школског одбора школе и њима заступа интересе ученика прописаних важећим прописима и нормативним актима Школе.

Подпредседник помаже председнику у његовом раду и замењује га по потреби.

Дужности секретара су да води записнике на седницама Парламента и Председништва, исте уредно чува и да обавља административне послове у вези рада Парламента и Председништва.

Члан 12.
На последњој седници у текућој школској години Руководство именује чланове који ће вршити дужности Руководства до прве седнице у наредној школској години.

Члан 13.
Уколико Руководство не обавља своју дужност, сваки члан Парламента има право да сазове ванредну Скупштину на којој ће се одлучивати о смени члана, или чланова Руководства.

Члан 14.
Председништво Парламента чине: Руководство и четири члана Парламента.

Рад Парламента

Члан 15.
Правила о раду Парламента се утврђују овим Статутом и Пословником о раду Парламента.

Члан 16.
Рад Парламента је јаван и све седнице су отворене за јавност. Сви присутни, без обзира да ли су чланови Парламента, или не, могу износити своја питања, мишљења, предлоге и да затраже помоћ Парламента.

Члан 17.
Чланови Парламента морају бити обавештени о времену и месту одржавања седнице Парламента и о предлогу дневног реда, најкасније три дана пре почетка седнице. Садржина материјала за седницу мора бити доступна на увид члановима Парламента.
Парламент обавештава ученике школе путем огласне табле у школи и путем књиге обавештења.

Члан 18.
Хитне седнице Парламента могу се одржати протеком рока од 24 часа од часа доставе позива.

Члан 19.
Пре утврђивања дневног реда усваја се записник са претходне седнице и дају се обавештења о извршеним закључцима са претходне седнице.
Предложени дневни ред се може одлуком већине присутних чланова Парламента изменути, или допунити.

Члан 20.
Присутним лицима председавајући даје реч и стара се о реду на седници.
За непоштовање реда на седници председавајући може да изрекне следеће мере:
-Опомена-за понашање којим се ремети рад седнице,
-Одузимање речи-за понашање којим се ремети рад седнице а већ је том лицу два пута изречена мера опомене,
-Удаљење са седнице-за непоштовање изречене мере одузимања речи, за вређање или понашање којим се онемогућава даљи рад седнице. Ова мера извршава се одмах по изрицању.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 21.
Опште акте Парламента доноси Школски одбор школе на предлог Парламента.
Општи акти Парламента ступају на снагу осмог дана од дана њиховог објављивања на огласној табли школе.

Овај Статут објављен је на огласној табли школе дана: 05.04.2018.године
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут бр:Дел.бр.7-2 од 17.08.2007.г.

Председник Парламента, Председник Школског одбора,

Статут ученичког парламента